Understöd & stipendier

Föreningen för Skogskultur jobbar för att på alla sätt främja det finlandssvenska skogsbruket. Tyngdpunkten ligger på att sprida information till barn, unga, skogsägare och skogsproffs.

För oss är det viktigt att lyfta fram och premiera personer som jobbar för skogens bästa i Skogskulturs anda och filosofi. Vi vill sprida kunskap, forskning och glädje av, om och i skogen. Därför beviljar vi olika stöd och stipendier. Bland annat reseunderstöd till grundskolor som gör skogsutfärder, 4H, studerande och skogsproffs. Information om enskilda understöd hittar du här nedan. 

Förtjänst- och hederstecken

Föreningen för Skogskultur r.f. tillhandahåller förtjänst- och hederstecken att överräckas till personer som har utfört ett förtjänstfullt värv inom skogsbruket. Mottagare till förtjänst- och hederstecknen kan nomineras av privata personer, företag eller organisationer som på detta sätt önskar uppmärksamma och visa sin uppskattning till personer som förtjänstfullt betjänat skogsbruket.

Förtjänst- och hederstecknen, jämte det diplom som medföljer, är utmärkta att överräcka vid uppvaktningar eller att ge som gåva på bemärkelsedagen.

Det finns olika förtjänst- och hederstecken att tillgå, nedan en förteckning på de olika alternativen samt kriterier för beviljande:

Skogskulturs skogsbruksmärke
tilldelas väl meriterade skogsarbetare, skogsmaskinsförare eller entreprenör som redan en längre tid utövat sitt yrke och utfört ett kvalitativt gott arbete. Härvid beaktas att ifrågavarande person självständigt kunnat utföra skogsvårdande arbeten.

Skogskulturs förtjänsttecken
tilldelas, oberoende av utbildning, främst åt anställda inom privatskogsbrukets organisationer för stora fackliga meriter.

Skogskulturs hederstecken i silver
tilldelas personer som på ett föredömligt sätt skött sitt skogsbruk. Hederstecknet kan också ges åt direktions- eller styrelsemedlem i privatskogsbrukets organisationer eller till skogsarbetare, skogsmaskinsförare eller entreprenörer.

Skogskulturs hederstecken i guld
tilldelas personer som genom synnerligen förtjänstfull verksamhet gagnat privatskogs-bruket.

Skogskulturs skogliga minnesmedalj
tilldelas personer efter betydelsefull verksamhet som ordinarie direktions- eller styrelsemedlem eller tjänsteman i privatskogsbrukets organisationer.

Förslag till utdelning av förtjänst- eller hederstecken riktas till Föreningen för Skogskultur r.f.
Priset på ovanstående märken är 180 € (inkl. moms).

Lämplig som gåva på bemärkelsedagen
Föreningen för Skogskultur r.f. tillhandahåller också relaskop i silver, lämplig som gåva. Relaskopet har teleskopskaft av stål, pris 55 € (inkl. moms). Gåvan levereras i fodrad ask.

Reseunderstöd till skolor

Föreningen för Skogskultur beviljar reseunderstöd till förskolor samt svenskspråkiga låg- och högstadieskolor. Stödet är avsett för resekostnader som uppstår i samband med utfärder eller studiebesök med skogsbruk som tema.

Ansökan bör inlämnas 14 dagar före utfärden med blanketten nedan. Stödsumman är i medeltal 200 euro, men stödet kan variera beroende på klassens storlek. En skola som ansökt om stöd får skriftlig bekräftelse om ansökningens godkännande eller förkastande. Efter utfärden, fyll i redovisningsblanketten nedan. Stödet utbetalas mot insänd redovisningsblankett och kopia av räkning.

I ansökan bör ingå ett program för utfärden. För att ansökan ska beviljas bör programmet vara skogligt relevant, det vill säga kopplat till skog, skogsbruk eller användning av trä. En skogsfackman bör medverka eller delta i planeringen av utfärden. Med skogsfackman avses en person med skoglig utbildning. Han/hon kan vara yrkesverksam eller pensionerad. Andra personer kan godkännas i vissa fall, om de till exempel gått någon skoglig tilläggsutbildning eller annars kan anses vara väl insatta i skogsfrågor. Utfärder med program av enbart biologilärare, naturskoleledare eller skogsmulleledare understöds tyvärr inte, trots att det program som dylika personer arrangerar är mycket bra och på alla sätt rekommenderas.

Samma klass kan inte få stöd två gånger under samma läsår.

Understöd för examensarbete

Föreningen för Skogskultur jobbar för att på alla sätt främja det finlandssvenska skogsbruket. Tyngdpunkten ligger på att sprida information till barn, unga, skogsägare och skogsfackmän. Skogskulturs främsta verksamhet är att ge ut tidningen Skogsbruket samt bevilja reseunderstöd till grundskolor som gör skogsutfärder. Vi beviljar också olika stöd och stipendier för 4H, studerande och skogsfackmän.

Understöd för examensarbeten kan sökas av studeranden vid skogliga läroanstalter. I första hand understöds examensarbeten med anknytning till föreningens syften.

Till ansökan bifogas utlåtande av studiehandledaren och understödet utbetalas i efterskott när examensarbetet har godkänts. 

OBS!

  • ansökan ska lämnas in i början av arbetet
  • ämnet i examensarbetet bör ha koppling till föreningens verksamhet

 

Ta kontakt med Föreningen för Skogskultur för närmare information om ansökningsförfarandet.

Informationspriset

Föreningen vill genom sitt informationspris befrämja spridningen av skoglig information i svenska Finland.

Informationspriset tilldelas en person som visat ett genuint intresse för skogliga frågor och förtjänstfullt under många år aktivt spridit och förmedlat skoglig information.

Vet du någon som är värd informationspriset? Tipsa Föreningen för Skogskultur.

Stipendier

Stipendier till forststuderande
Stipendier utdelas åt studerande vid skogliga läroanstalter, universitet, yrkeshögskolor och yrkesinstitut. Stipendierna utdelas på förslag av lärarna och utdelas vid dimensionstillfällena. Stipendieansökningar av studeranden behandlas inte.

Årets 4H-skogsbrukare
På förslag av Finlands svenska 4H ges stipendie åt ”Årets 4H-skogsbrukare” i Nyland-Åboland, Österbotten och på Åland.

Resestipendie till skogsfackmän
Skogsfackmän kan ansöka om resestipendie för studieresa med skogsbruk som tema. Till ansökan bifogas reseplan och -budget. Föreningen emotser en reseskildring efter utförd resa. Stipendiets storlek är ca 100-200 €.

Ta kontakt med Föreningen för Skogskultur  för närmare information om ansökningsförfarandet.

Årets skogsentreprenör i svenskfinland

Utvecklingen inom skogsbruket har lett till att skogsentreprenörerna i dag spelar en mycket viktig roll både i virkesanskaffningen och andra arbeten i skogen. Av dagens skogsentreprenörer krävs både tekniskt kunnande och kunskaper i bl.a. skogs- och naturvård samt arbetarskydd och säkerhet.

Skogsentreprenörerna har tagit över en stor del av de uppgifter som arbetsledningen utförde tidigare. Förutom trädvalet i gallringarna så gör skogsentreprenörerna numera också en allt större del av stämplingsplaneringen. Det krävs att de kvarblivna träden och marken inte får ta skada och samtidigt skall arbetet gå undan för att avverkningsmålen skall uppnås för att göra arbetet ekonomiskt lönsamt.

Naturvården med beaktande av livsmiljöer och kvarlämnade naturvårdsträd ingår också i arbetsuppgifterna. I vissa fall krävs det att skogsentreprenörerna behärskar två olika certifieringssystem som förutsätter mångsidiga kunskaper om arbetet i skogen.

Alla entreprenörerna inom skogsbranschen förtjänar vår uppskattning och föreningen vill ge mera synlighet till denna yrkeskår och den uppskattning som de är väl förtjänta av genom att årligen utse Årets skogsentreprenör i Svenskfinland.

Vi hoppas att så många som möjligt deltar i tävlingen genom att skicka in fritt formulerade förslag på skogsentreprenörer som utför manuellt skogsarbete, maskinentreprenörer eller chaufförer. Förslagen skickas in senast den 30 september.

Kom ihåg att skriva i förslaget både anmälarens och skogsentreprenörens kontaktuppgifter samt motivering varför den föreslagna entreprenören förtjänar att bli vald till årets skogsentreprenör i Svenskfinland.

Ta kontakt med Föreningen för Skogskultur r.f. för närmare information om tävlingen.