För främjandet av det finlandssvenska skogsbruket

Föreningen för Skogskultur jobbar för att på alla sätt främja det finlandssvenska skogsbruket. Tyngdpunkten ligger på att sprida information till barn, unga, skogsägare och skogsproffs.

Skogskulturs främsta verksamhet är att ge ut tidningen Skogsbruket samt bevilja reseunderstöd till grundskolor som gör skogsutfärder. Vi beviljar också olika stöd och stipendier för 4H, studerande och skogsproffs, se understöd & stipendier.

Aktuellt inom föreningen

Tidningen Skogsbruket

Skogsbruket ges ut av Föreningen för Skogskultur r.f. sedan år 1931. Skogsbruket är landets enda svenskspråkiga facktidskrift för privatskogsbruket. Tyngdpunkten läggs vid frågor som är viktiga ur privatskogsbrukets synvinkel så som läget på virkesmarknaden, skogsvård, naturhänsyn, bioenergi, teknik och färska forskningsrön.

De privata skogsägarna står för drygt 80 procent av tidningens prenumerationer. Resten av prenumerantkåren består bland annat av skogsproffs och skogsmaskinföretagare. Skogsbruket är en unik obunden tidskrift för dagens skogsbrukare och -ägare.

Understöd & stipendier

Stipendier och understöd utdelas som en hyllning till individer som har gjort betydande bidrag inom den finlandssvenska skogsvården. Deras outtröttliga engagemang för att bevara skogar och främja hållbarhet spelar en avgörande roll för vår ekosystems välbefinnande.

Genom att uppmärksamma deras insatser stärker vi motivationen att fortsätta skydda och vårda våra värdefulla skogsmiljöer. Dessa utmärkelser fungerar som en påminnelse om hur individuellt arbete kan forma en bättre och grönare framtid för vår planet.